سایدا
سایدا درباره آن چیزیست که تنفس میکنیم! بر اساس مطالعات انجام شده، آن چه که تنفس می‌کنیم همچون تغذیه، تأثیر زیادی بر سلامت جسم و روح ما در زندگی دارد. هدف سایدا بالا بردن سطح کیفی هوایی است که تنفس می‌کنیم تا موجب افزایش سلامت جسمی و روحی ما شود. شاید نتوانیم آلودگی های شهری و یا ویروس‌های همه گیر را به سرعت نابود کنیم؛ اما می توانیم در محل کار و منزل خود پاکترین و مطلبوترین هوا را تنفس کنیم و در خارج از خانه نیز از تنفس خود در برابر ذرات آلوده و بیماری زا مراقبت کنیم. سایدا به معنای سایه و پناه مادر که سرشار از مراقبتی توأم با عشق است. ما این نام را براساس فلسفه ی وجودی برند انتخاب کردیم؛ مراقبتی توأم با عشق برای هرآن کس که عضوی از خانواده سایدا می‌شود.