جاندلی
فر کننده مو جاندلی مدل JDL-2101
۱۷٪
نوا
فر کننده مو نوا مدل NHC-8558
۷٪
روزیا
فرکننده مو روزیا مدل HR713
۱۰٪
پریتک
حالت دهنده مو پریتک مدل TB-856
۲۰٪
مک استایلر
بافت مو مک استایلر مدل MC1780
۱۰٪
بابیلیس
فر کننده مو بابیلیس مدل C901PSDE
۲۰٪
بابیلیس پرو
فر کننده مو بابیلیس پرو مدل 2665S
بابیلیس
فرکننده بابیلیس C332SDE
رمینگتون
حالت دهنده مو رمینگتون S8670
۲۹٪
بابیلیس
فرکننده بابیلیس مدل C525
پریتک
فرکننده پریتک مدل TB-902
۲۱٪
بابیلیس
فر کننده بابیلیس مدل C20E
در حال بارگزاری
بیگودی و فر کننده ی مو