اورکلین
نخ دندان اورکلین کد 001 بسته 50 عددی
۳۴٪
کانفیدنت
نخ دندان کانفیدنت کد 1376 بسته 50 عددی
۷٪
گود سنسی
نخ دندان گود سنسی مدل Thinner
۱۲٪
میسویک
نخ دندان میسویک مدل Pro-Sense
۲۵٪
ته‌په
نخ دندان ته‌په مدل Mint
۴٪
ارکید
نخ دندان ارکید مدل D04
۱۰٪
ارکید
نخ دندان ارکید مدل Crt D04
۷٪
نخ دندان